Friday, January 16, 2015

၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းၾကားထဲက ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ (ခင္ၿငိမ္းသစ္)

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ရွိခဲ့သည္။ ၁၉၆၂ ခုစစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ အစိုးရအားဆန္႔က်င္သူ မည္သူ႔ကိုမဆို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္ အက်ဥ္းခ်ခံရသူ မ်ဳိးဆက္အလိုက္ ရွိေနခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာတြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာလြဲေျပာင္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရမွာ အလြန္မ်ားျပားလာခဲ့သလို လူတန္းစားလည္း စံုလင္စြာပါလာခဲ့သည္။ AAPP ၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သူဦးေရ ၇ ေထာင္ႏွင့္ တစ္ေသာင္းၾကားတြင္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံေရးမ်က္ႏွာစာက ႏိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ႕ အခန္းက႑ 

ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေရးႀကီးေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုႀကီးေပၚေပါက္လာစဥ္ လြတ္လပ္ေရးေခတ္ကတည္းက ပါဝင္ခဲ့သည့္ သက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး ဦးေနဝင္းလက္ထက္တစ္ေလွ်ာက္ ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အက်ဥ္းက်ခံရဖူးသူမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။ 


၁၉၈၈ မွ ယေန႔အခ်ိန္အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၂၇ ႏွစ္ၾကာျမင့္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အခ်ဳိ႕ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားလည္း ကြယ္လြန္ခဲ့ၾကသလို၊ အခ်ဳိ႕မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အသက္အရြယ္ႀကီးျမင့္လာခဲ့ၾကသည္။ မ်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ၈၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားပင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ လူလတ္ပိုင္းဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည့္ ၅၀ ဝန္းက်င္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားအေနျဖင့္ တိုင္းျပည္ကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေသာေၾကာင့္ တိုင္းျပည္၏ အေရးကိစၥတိုင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လူနည္းစုျဖစ္သည့္ အခ်ဳိ႕လူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ ပါဝင္ပတ္သက္ႏိုင္ျခင္းမရွိၾကေသာ္လည္း တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳိးအေကြ႔ကိုေတာ့ျဖင္ စိတ္ပါဝင္စားခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚခ်ဳိႏြယ္ဦးကေတာ့ သူ႔အေနႏွင့္ သူတတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အကူအညီေပးေနေသာ္လည္း အားရေက်နပ္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ေဒၚခ်ဳိႏြယ္ဦးက “ကၽြန္မတို႔တိုင္းျပည္ အေျပာင္းအလဲအတြက္ လုပ္ေနတဲ့လူေတြကို စိတ္အားျဖင့္၊ လူအားျဖင့္ အားေပးကူညီေနပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အားရလားလို႔ေမးရင္ေတာ့ အားမရဘူး။ ဒီထက္ကို ပိုၿပီးထဲဲထဲဝင္ဝင္ ပါခ်င္ေပမယ့္ ဘဝက ခြင့္မျပဳဘူး” ဟု သူမ၏ ခံစားခ်က္ကို ေျပာျပသည္။ 

၂၀၁၅ အတြင္း ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားတို႔ရဲ႕ ခ်ိန္ခြင္ညႇာ 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးမွာ စိန္ေခၚမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိႏိုင္သည္ဟု ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးကို စိတ္ဝင္စားသူတိုင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳထားသည္။ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားအျဖစ္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ျပဳလုပ္မည့္ အေထြေထြေရြေကာက္ပြဲအား လြတ္လပ္မွ်တစြာ က်င္းပႏိုင္ေရးတို႔ျဖစ္သည္။ 

ထိုစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက အသြင္သ႑ာန္ ၄ မ်ဳိးျဖင့္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ (၁)အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လြတ္ေတာ္တြင္း၊ လြတ္တာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပါဝင္ႏိုင္သည္။ (၂) လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လႈပ္ရွားျခင္းျဖင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္၊ လူထုအေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို သိရွိနားလည္ေစရန္၊ (၃) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာရန္ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာျပည္၏ လက္ရွိ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ စသည္လႈပ္ရွားမႈတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္။ 

၈၈ မ်ဳိးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ ဦးကိုကိုႀကီးက “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြက ၂၀၁၅ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်ဥ္းမွာ ဘယ္လိုပါဝင္ၾကမယ္ဆိုတာကို သူတို႔ကိုယ္တိုင္ေရြးခ်ယ္ရမယ့္ကိစၥျဖစ္တယ္။ သူတို႔က တစ္သက္တာ ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ ေဇာက္ခ်ၿပီးလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ပါတီႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပံုစံတစ္ခုနဲ႔ လုပ္ေနၾကတာဆိုေတာ့ ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုတာကို သူတို႔ကေရြးခ်ယ္ရမယ့္ကိစၥ၊ ဒီဘက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးလို႔ လူသိမ်ား ထင္ရွားတာက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးေပါ့၊ အခုေနာက္ပိုင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြေပါ့၊ အဲဒီ့မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို ဝင္မလား၊ ဥပေဒျပဳေရးကို ဝင္မလားဆိုတာကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ ဆံုးျဖတ္ၿပီးေတာ့ ျပင္ဆင္သင့္တယ္” ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ၎၏ ထင္ျမင္ခ်က္ကို ျပန္လည္ေျဖၾကားသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ပ ေဆာင္ရြက္မႈ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအခ်ဳိ႕မွေန၍ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD ပါတီမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသူမ်ားထဲတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားခဲ့ၾကသည္။ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းျခင္း၊ အဆိုမ်ားအား ေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ၎တို႔ခြန္အားရွိသည့္အေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ 

ထိုလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔တြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္သားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအးေက်ာ္က “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြအေနနဲ႔ သူတို႔ရႏိုင္သမွ် space ကေန အေကာင္းဆံုး ႀကိဳးစားၾကတာကိုေတြ႔ရတယ္” ဟု ေျပာသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔ျပင္ဆင္လိုသည့္ ပုဒ္မမ်ားကို မည္သို႔ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္းကိုလည္း ႀကိဳးစားေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္းကို ေတြ႔ရသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္းသို႔ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာ အခ်ည္းအႏွီးမျဖစ္ဘဲ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ 

ဦးေအးေက်ာ္က ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအပါအဝင္ ၈၈ အေရးေတာ္ပံုႏွင့္အတူ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ မ်ဳိးဆက္မ်ားအေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း အၾကံျပဳေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ထိုသို႔ဝင္ေရာက္သင့္သည္ဆိုသည့္ သေဘာထားအျမင္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္ကလည္း သေဘာတူသည္။ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြအေနနဲ႔ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္တတ္သလို အစိုးရလည္း လုပ္တတ္တယ္ဆိုတာကိုျပသဖို႔ လိုတယ္၊ ကိုယ္ကိုတိုင္ အစိုးရလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အရည္အခ်င္းေတြျပည့္စံုေအာင္ ေလ့က်င့္သင့္တာမ်ဳိးကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ထားသင့္တယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပအေနႏွင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးအတြက္ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အာဏာရအစိုးရကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၂၀၁၄ ေမလမွ ဇူလိုင္လအထိ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းက NLD ပါတီႏွင့္ပူးေပါင္းကာ ျပည္သူလူထု၏ ေထာက္ခံလက္မွတ္ေကာက္ခံသည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးကေတာ့ အဓိက အတိုက္အခံပါတီတစ္ခုျဖစ္သည့္ NLD အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ယခုထက္ပိုၿပီး နီးနီးကပ္ကပ္ထိေတြ႔သင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားအေနႏွင့္ ယခုထက္ပိုၿပီး ညီညြတ္သင့္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိက အတိုက္အခံ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား တရားဝင္ေခၚယူကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြင္သင့္သည္ဟုလည္း ဆုိသည္။ 

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ NLD ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေထြးကေတာ့ NLD ပါတီအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနသလို၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားလည္းရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးေက်ာ္ေထြးက “NLD က မပူးေပါင္းတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အျခားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးေကာ္မတီဆိုတာ ရွိပါတယ္။ ထင္သာျမင္သာ အမ်ားသိေအာင္ ထုတ္ေဖာ္မျပတာပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္မႈ 

လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစု ပါဝင္လႈပ္ရွားေနၾကၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ အေျခခံအခြင့္အေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပါဝင္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္။ 

လႊတ္ေတာ္ျပင္ပလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ေတာင္းဆိုေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က“လြတ္ေတာ္အတြင္းမွာ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့အခါမွာ ကိုယ့္ဘက္က လူနည္းစုျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ လြတ္ေတာ္ျပင္ပကေန အင္နဲ႔အားနဲ႔ တြန္းေပးလိုက္ရင္ ပိုၿပီးေတာ့ ရလာႏိုင္တာေၾကာင့္ ဒီလိုခ်ိန္ဆက္ၿပီးလုပ္ႏိုင္ရင္ပိုေကာင္းမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားလည္း အင္ႏွင့္အားႏွင့္ ပါဝင္ၾကရန္လည္း တိုက္တြန္းသည္။ 

ဆက္လက္ၿပီး ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ အပြင့္အေရအတြက္ထက္ အေၾကာင္းအရာကသာလို႔ အေရးႀကီးသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းလည္း ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာေပၚမူတည္မွသာလွ်င္ ရလာဒ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ေရးအတြက္လည္း လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ တိုက္တြန္းရန္လိုသည္ဟု ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပးထားရွိသည့္ ဘံုသေဘာထားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပရန္လည္း လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က “အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးအေပၚမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုသေဘာထားရွိလဲဆိုတာကို ေျပာဖို႔လိုသလို ေျပာဖို႔လည္း ေကာင္းပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တိုက္ေနတဲ့ ဘက္ ၂ ဘက္က ေဆြးေႏြးေနတာျဖစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါဝင္ႏိုင္တဲ့ အကန္႔အသတ္က နည္းေတာ့နည္းပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ရခဲ့ရင္ အားလံုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ားအေနႏွင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ပိုမိုပါဝင္ရန္လိုအပ္သည္ဟု ဦတိုးေက်ာ္လႈိင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္လာမည့္ လြတ္ေတာ္အတြင္း ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အားေကာင္းေမာင္သန္ ပါဝင္လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအေနႏွင့္ ဝန္းရံေပးရန္ ဝတၱရားရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ 

၂၀၁၅ တြင္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုပါဝင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ၾကရန္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေက်ာ္ေထြးက ေျပာသည္။ ဦးေက်ာ္ေထြးက “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းေတြအမ်ားစုက အစိုးရကို အခ်ိန္မေရြး ကန္႔ကြက္ရဲတယ္၊ အခ်ိန္မေရြး ဆန္႔က်င္ရဲတယ္၊ အခ်ိန္မေရြး ေထာင္ထဲဝင္ရဲတယ္၊ နည္းနည္းေလး ေျပာင္းဖို႔လိုေနတာကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြက အခ်ိန္မေရြး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းရွိတယ္ဆိုတာကို ျပဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရားအတြက္ ျပင္ဆင္ရမယ့္ဟာေတြကို ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ဦးေက်ာ္ေထြးက ဆက္လက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားအေနႏွင့္ သန္ရာသန္ရာ အရည္အေသြးမ်ားရွိၾကေသာ္လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈစြမ္းရည္ကိုေတာ့ အထူးေလ့က်င့္ထားရန္ လိုအပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ႏိုင္ငံေရးအရည္အေသြးႏွင့္ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္မႈတြင္ မည္သူမွ အားနည္းျခင္းမရွိဟု ၎က ယံုၾကည္သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွ ဦးသားႀကီးကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေရးအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနၾကသည့္အေပၚ အားရေက်နပ္သည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုအေနႏွင့္ မိမိပါဝင္ပတ္သက္သည့္ နယ္ပယ္တြင္ ယခုထက္ပိုၿပီး ေလ့လာၾကရန္ေတာ့ လိုအပ္သည္ဟုလည္း အၾကံျပဳထားသည္။ 

လိပ္ခဲတည္းလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဟာင္းတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္မီးအား ၿငိႇမ္းသတ္ရန္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးက လိုလားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ေၾကာ့ျပန္ ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာသည့္ စစ္မီးအား ၿငႇိမ္းသတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။ ၈၈ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႔အစည္းမွ အဖြဲ႔ဝင္အခ်ဳိ႕ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနသည့္ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း သြားေရာက္ကာ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အတူပင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႔မွလည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုခ်င္ေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုကာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို က်င္းပေပးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား ပါဝင္သည့္ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က “တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အပါအဝင္ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲဝင္ေနတဲ့ တပ္ဖြဲ႔ေတြထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း သူတို႔ ပါဝင္ၾကပါတယ္” ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးကေတာ့ ၎တို႔အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္မႈအေနႏွင့္ အကန္႔အသတ္မ်ားရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးအေပၚထားရွိသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ျပသေနသင့္သည္ဟု ဆိုသည္။ 

ျပည္ပေရာက္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑ 

၈၈ အေရးအခင္းၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းသားလူငယ္အမ်ားစုကို အာဏာသိမ္း တပ္မေတာ္က ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည္။ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားမွ လြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားကိုလည္း အမည္ဆိုးျဖင့္ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားက စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရးတို႔ကို တားျမစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားအတြင္း ျပန္လည္မေရာက္ရွိေစရန္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားရွိရာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကသည္။ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမမွတစ္ဆင့္ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ေရာက္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားက မိမိတို႔ေရာက္သည့္ ႏိုင္ငံတြင္ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရဒအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအေျခအေနတို႔ကို ကမာၻကသိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ 

ထို႔အတူ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ထိုင္းႏိုင္ငံအတြင္း က်န္ေနခဲ့သူမ်ားကလည္း ျမန္မာ့ႏိုင္ငံအေရးကိုကမာၻက သိရွိေစရန္ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာမ်ား၏အေရးကို လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ 

အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသူေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မသီသီေအာင္က “ကၽြန္မတို႔ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရာက္ကတည္းက ျမန္မာျပည္ထဲက ျပည္သူေတြရဲ႕ဘဝကို အေမရိကန္ျပည္သူေတြ၊ ကမာၻျပည္သူေတြ သိလာေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ၾကတယ္၊ ျမန္မာျပည္ထဲက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကို ကမၻာ့အစိုးရေတြ သိေအာင္လုပ္ေပး ႏိုင္ခဲ့တယ္၊ အခုထိလည္း ကိုယ္ႏိုင္သေလာက္ ဆက္လုပ္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

လက္ပံေတာင္းေတာင္တြင္ ေတာင္သူတစ္ဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပတ္သတ္ခံရမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ေရာက္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုရဲထြန္းကေတာ့ သူေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္အမတ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာျပည္၏ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို အေမရိကန္အစိုးရထံေရာက္ေအာင္ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ၾကားျဖတ္ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတို႔ရဲ႕ ပါဝင္မႈ 

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာမ်ားထဲတြင္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးအေပၚအေျခခံသည့္ ျပႆနာ အပါအဝင္ အေထြေထြ ျပႆနာမ်ားရွိေနၿပီး ထိုျပႆနာမ်ားကို အေျခတည္ကာ ၂၀၁၅ တြင္ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားေအာင္ လုပ္လာမွာကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးတိုးေက်ာ္လႈိင္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ျပႆနာျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အစေတြက မ်ားလြန္းအားႀကီးေနတယ္။ ဘယ္အစကို ဆြဲထုတ္ၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ကို မၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာေတြကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးသတိနဲ႔ေတာ့ ၾကည့္ရမယ္။ ဒီျပႆနာေတြက အားလံုးကို အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သေဘာရွိတယ္” ဟု ဆိုသည္။ 

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေအာက္တန္းက်က် စီမံတတ္သည့္ အေလ့အထမ်ားရွိခဲ့ၿပီး ထိုျဖစ္စဥ္မ်ဳိး ထပ္မံမျဖစ္ေပၚေစလိုေၾကာင္းကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ေျပာၾကသည္။

ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္ေထြးက “ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာခ်ိန္မွာ ဥပေဒပလုပ္ရပ္ေတြ လုပ္လာမွာရယ္၊ ေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒေဘာင္အတြင္းကေန လွည္ဖ်ားမႈေတြ၊ ကလိန္ကက်စ္ၾကတာေတြ လုပ္လာမွာရယ္၊ အခုျဖစ္ေနတဲ့ လူမ်ဳိးေရးဘာသာေရးဆန္တဲ့ အဓိက႐ုဏ္းေတြျဖစ္လာမွာကို စိုးရိမ္ပါတယ္။ Black Campain ေတြလည္း လုပ္လာႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၂၀၁၅ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ပါေစ၂၀၁၅ ကိုေတာ့ ေရာက္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပမည့္ႏွစ္လည္းျဖစ္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအမ်ားစုကလည္း ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

ဦးေက်ာ္ေထြးက“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္ႏိုင္ရာ၊ ကိုယ္က်ရာေနရာက ပါဝင္သင့္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြမွာပဲ တာဝန္ရွိတယ္လို႔ေတာ့ မဆိုလိုဘူး။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ရဲ႕ျဖတ္သန္းမႈကို မျဖစ္မေန ပါဝင္ဖို႔လိုတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဒီမိုကေရစီကိုကူးေျပာင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ ပထမ သက္တမ္းထက္ ဒုတိယသက္တန္းကာလက အေရးႀကီးပါတယ္။ အလံုးစံုေျပာင္းလဲေရးမဟုတ္ေတာင္မွ ဒီမိုကေရစီဘက္ကို ေျခခ်ႏိုင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖို႔လိုပါတယ္” လို႔ ေျပာခဲ့သည္။ ။ 

ခင္ၿငိမ္းသစ္ 

 

No comments: