Saturday, July 21, 2012

ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈ (ေဖျမင့္)

ေရွးသမုိင္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ ဥပေဒႏွင့္ အုပ္စုိးသူတုိ႔ကုိ ခြဲျခားမရ၊ အတူတြဲလ်က္သာ ျမင္ေတြ႔ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ ဥပေဒတုိ႔သည္ အုပ္စုိးသူတုိ႔၏ အလိုဆႏၵမ်ားအတုိင္းသာ ျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ သက္ဦးဆံပုိင္မင္းတုိ႔ တစ္ခ်က္လႊတ္ အာဏာျဖင့္ အုပ္စုိးေသာစနစ္သည္ အုပ္စုိးခံတုိ႔အတြက္ ဆုိးဝါးလွသည္။ ကုိယ္ခ်င္းစာနာမႈ ကင္းသကဲ့သုိ႔ တရားမွ်တမႈလည္း ကင္းမဲ့ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအလုပ္ကုိ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီသာ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ ဟူေသာ အယူအဆ ေပၚေပါက္လာသည္။ သည္မွဆက္ကာ အုပ္ခ်ဳပ္သူသည္လည္း တရားဥပေဒကုိ ေက်ာ္လြန္၍မရ၊ အမ်ားနည္းတူ သူလည္း တရားဥပေဒ၏လက္ေအာက္မွာသာ ရွိရမည္၊ အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌လည္း ဥပေဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီသာ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္ဟုခံယူကာ၊ ထုိအတုိင္းက်င့္သုံးႏုိင္ရန္ အားထုတ္လာၾကသည္။

ဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ တရားဥပေဒစိုးမုိးေသာစနစ္ (rule of law) ခုိင္မာေအာင္ အထူးဂ႐ုျပဳ တည္ေဆာက္ၾကသည္။ အဓိက အေၾကာင္းရင္းကား တရားဥပေဒစုိးမုိးျခင္းကသာ ႏုိင္ငံသားတုိ႔၏ ႏုိင္ငံေရး စီးပြားေရး လူမႈေရးဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။


ဒီမိုကေရစီစနစ္ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္ေသာအခါ တစ္ခ်က္လႊတ္ အာဏာျဖင့္အုပ္စိုးေသာ ဘုရင္စနစ္၊ ဥပေဒမ်ား အမိန္႔ဒီဂရီမ်ားကို မိမိတုိ႔ႏွစ္သက္သလုိ ထုတ္ျပန္အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အာဏာပုိင္စနစ္တုိ႔သည္ တရားမွ်တေသာစနစ္မ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွား ေပၚလြင္လာေပသည္။

ဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ် မရွိေစရ 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ သာမန္ အရပ္သားတစ္ဦးမွသည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအထိ မည္သည့္ပုဂ္ၢိဳလ္သည္မွ် ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွ ကင္းလြတ္ျခင္း မရွိေပ။

တရားဥပေဒ၏အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရဟူေသာ စကားအတုိင္း ျဖစ္သည္။

ဒီမုိကေရစီ အစိုးရမ်ားသည္ ဥပေဒတုိ႔၏ အထိန္းအကြပ္မ်ားေအာက္တြင္ ရွိ၍ ၎တုိ႔အား အပ္ႏွင္းထားသည့္ အာဏာ အရပ္ရပ္ကုိ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီသာ က်င့္သုံးေဆာင္ရြက္ခြင့္ရၾကသည္။

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္တုိ႔က လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးၿပီး၊ အမ်ားစု သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းၾကျခင္းျဖစ္ရာ ဥပေဒတုိ႔သည္ ျပည္သူတုိ႔၏ သေဘာဆႏၵတြင္ အေျခခံသည္ဟု ေယဘုယ် ဆုိႏုိင္သည္။ ဒီမုိကေရစီ မဟုတ္ေသာ တုိင္းျပည္မ်ားမွာကဲ့သို႔ ရွင္ဘုရင္မ်ား၊ အာဏာရွင္မ်ား၊ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ ဘာသာေရး အႀကီးအကဲမ်ား၊ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အလိုဆႏၵမ်ား၊ တဒဂၤစိတ္ကူးမ်ားအတုိင္း ျဖစ္ေနၾကသည္ မဟုတ္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းမႈကုိ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔က အဓိက တာဝန္ယူ၍ ဥပေဒမ်ား အတည္မျဖစ္မီ အမ်ားျပည္သူ သိရွိခြင့္၊ အမ်ားျပည္သူထဲမွ စိတ္ဝင္စားသူ၊ မိမိတို႔ႏွင့္ ပုိ၍သက္ဆုိင္သည္ဟု ယူဆသူတုိ႔က ယင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မိမိ အယူအဆ၊ မိမိ သေဘာဆႏၵတုိ႔ကုိ တင္ျပေဆြးေႏြးခြင့္၊ ေထာက္ျပ ေဝဖန္ခြင့္မ်ား ရွိမည္။ ယင္းေထာက္ျပ ေဝဖန္မႈတုိ႔သည္ ဥပေဒေရးဆြဲရာ၌ သက္ေရာက္မႈ တစ္စုံတစ္ရာ ရွိမည္ဆုိလွ်င္ အမ်ားျပည္သူတုိ႔အေနႏွင့္ ထုိဥပေဒမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ သိရွိ လက္ခံထားေသာ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ႏုိင္ေပမည္။

မိမိ သိရွိလက္ခံထားေသာ ဥပေဒကုိ မိမိလိုက္နာဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကစရာ အေၾကာင္း မရွိ။

လြတ္လပ္ေသာ တရားစီရင္ေရးစနစ္ႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ တရားသူႀကီးမ်ား

ႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ တရားဥပေဒစိုးမုိးမႈရွိရန္အတြက္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ ခုိင္မာေတာင့္တင္းဖို႔ လုိသည္။

အမႈအခင္းမ်ားကုိ စီရင္ဆုံးျဖတ္ရေသာ တရား႐ုံးမ်ား တရားသူႀကီးမ်ားသည္ ဥပေဒ၏ မ်က္ႏွာမွအပ မည္သူ၏ မ်က္ႏွာကုိမွ မၾကည့္ဘဲ တည့္မတ္ မွန္ကန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ အင္အား တစ္စုံတစ္ရာ၏ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ ကင္းေသာ၊ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာျမင့္မားေသာ ေနရာဌာနမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကဖို႔ လိုသည္။ အစိုးရ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တုိင္းျပည္ အႀကီးအကဲမ်ားပင္ တရား႐ုံးသုိ႔ေရာက္ရွိက ဥပေဒမ်ား တရား႐ုံး လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအတုိင္း တရား႐ုံး၊ တရားသူႀကီးတုိ႔က ဆက္ဆံေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကမွသာ ဥပေဒအရာ၌ အားလုံး တန္းတူညီမွ် ျဖစ္ေပမည္။

သည္လုိ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္ရန္အတြက္ တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ လုပ္ငန္း အတတ္ပညာကုိ စနစ္တက် ေလ့လာဆည္းပူးထားသူ၊ ေကာင္းစြာ ေလ့က်င့္ကၽြမ္းက်င္ထားသူမ်ားျဖစ္ဖုိ႔ လိုသကဲ့သုိ႔ သမာသမတ္က်ေသာစိတ္၊ သူတစ္ပါး အလႊမ္းမုိးမခံလိုေသာ စိတ္မ်ားလည္း ရွိၾကဖို႔လုိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဒီမုိကေရစီ သေဘာအရ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္တုိ႔ ေရးဆြဲ ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ကုိင္တြယ္ သုံးစြဲၾကရာ၌ ဥပေဒ၏ မူလရည္ရြယ္ရင္း အႏွစ္သာရမ်ားကို အစဥ္ႏွလုံးသြင္းမိေစရန္အတြက္ တရားသူႀကီးတုိ႔၌ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ သက္ဝင္ ယုံၾကည္စိတ္မ်ား ျပည့္ဝၾကဖို႔လည္း လုိေပသည္။

ဒီမုိကေရစီ တရားဥပေဒမ်ား 

ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံတြင္ ဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအေနႏွင့္ လည္းေကာင္း၊ အစုိးရက ျပ႒ာန္းသည့္ စတက္က်ဳ ဥပေဒမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ား၊ အျခားသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း တည္ရွိၾကသည္။

မည္သည့္ေနရာ၌ မည္သည့္အသြင္သဏၭာန္ျဖင့္ ရွိေနသည္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ယင္း ဥပေဒမ်ားတြင္ အေျခခံသည့္ တရားစီရင္ေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတုိ႔၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ား အပါအဝင္ မူလ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကုိ ထိခုိက္ျခင္း မရွိေအာင္ကား ေစာင့္ထိန္းရသည္။

ဥပမာ မည္သူမဆုိ ဥပေဒအရာ၌ တန္းတူ အခြင့္အေရးရွိရမည္ ဟူေသာ ရပုိင္ခြင့္အရ၊ ဥပေဒတုိ႔သည္ လူတစ္စု သုိ႔မဟုတ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကို ကန္႔သတ္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ပုဂၢိဳလ္ လုံျခံဳမႈ၊ ေနအိမ္ ဥပစာ လုံျခံဳမႈ၊ ပစၥည္းဥစၥာ လုံျခံဳမႈ၊ စသည္တုိ႔ဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားအရ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦးအား ဥပေဒႏွင့္အညီမွအပ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ ေနအိမ္ကို ဝင္ေရာက္ ရွာေဖြျခင္း၊ ပုိင္ဆုိင္ပစၥည္းမ်ားအား သိမ္းယူျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။

အလားတူ ရာဇဝတ္မႈျဖင့္ စြဲဆုိျခင္းခံရသူတုိ႔သည္ အမ်ားျပည္သူ နားေထာင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ေသာ တရား႐ုံးမ်ဳိးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမရွိဘဲ စစ္ေဆးမႈ ခံယူခြင့္၊ မိမိကို စြပ္စြဲသူအား တန္ျပန္ ေမးျမန္းပုိင္ခြင့္မ်ား ရရွိၾကသည္။ အကယ္၍ ျပစ္မႈ ထင္ရွား စီရင္ျခင္း ခံရပါကလည္း ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္၊ သမား႐ုိးက် မဟုတ္ေသာ အျပစ္ဒဏ္မ်ား မခံေစရေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။

သည့္အျပင္ အမႈအခင္းကိစၥ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ရဲ အစရွိေသာ ဝန္ထမ္းတုိ႔အေနျဖင့္ ႏုိင္ငံသားတုိ႔အား ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း စေသာ နည္းလမ္းတုိ႔ျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူအား မိမိကုိယ္ကို ျပစ္ဒဏ္သင့္ေစမည့္ ထြက္ဆုိခ်က္၊ ေျဖာင့္ခ်က္မ်ားရယူျခင္းမျပဳေအာင္ တားျမစ္ထားသည္။

ဤသည္ကား ဒီမိုကေရစီ အႏွစ္သာရ ျပည့္ဝေသာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈစနစ္၏ ေယဘုယ် သေဘာတုိ႔ကုိ အက်ဥ္း႐ုံး ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။။

ေဖျမင့္ 

(ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ အတြဲ - ၂၊ အမွတ္ - ၁၀၁၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ ၅) 


 

No comments: